ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
>
>
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ZAWIADOMIENIE

NA PODSTAWIE § 29 STATUTU SPÓŁDZIELNI

ZARZĄD „SPOŁEM” PSS W BOCHNI

zwołuje

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

które odbędzie się w dniu 30.05.2022 r. (poniedziałek) o godz. 12.00

w Restauracji „Jubilatka” ul. Solna 4 w Bochni.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
 5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczej i finansowej za rok 2021.
 7. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
 8. Informacja z wykonania uchwał i wniosków podjętych na Zebraniu Przedstawicieli
  w dniu 27.07.2021 r.
 9. Przedstawienie założeń gospodarczych i finansowych na 2022 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.
 11. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 1. Przedstawienie wniosków przyjętych przez Zebrania Grup Członkowskich w dniu

22 i 23.03.2022 r.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za okres obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021 r.,
 • rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 • przyjęcia założeń gospodarczych i finansowych na 2022 r.,
 • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 • podziału nadwyżki bilansowej,
 • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • rozpoznania wniosków przyjętych przez Zebrania Grup Członkowskich w dniach 22 i 23.03.2022 r. w zakresie:
 • zmiany Statutu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bochni.
 • ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bochni,
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                 ZARZĄD

                                                                                    „SPOŁEM” PSS w BOCHNI

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart